The LastPass Vault is a page that allows you to see all of your saved data. Nó là một tập tin địa phương tổ chức vì vậy nó là an toàn và nhanh chóng.

vault