Theo mặc định, the LastPass icon turns red (dark gray in Safari) when you have logged in and will turn gray (light gray in Safari) when you have logged off:

logging

Để đăng nhập sử dụng các plugin LastPass, nhấp vào biểu tượng và nhập Email của bạn và Master Password trong hộp thoại. Lưu ý rằng các biểu tượng là màu xám ở đây kể từ khi nó được đăng nhập ra:

logging1

Nếu bạn sử dụng nhiều hơn một tài khoản LastPass, bạn sẽ được trình bày với một trình đơn thả xuống để chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập. Nếu bạn muốn xóa bất kỳ địa chỉ email lưu, nhấp vào 'X’ bên cạnh trường email. If you do not have a LastPass account, please click the “Create an account now” link to get started.