Chứng thực đa đề cập đến một thiết bị có thể được kích hoạt để sử dụng với tài khoản LastPass của bạn, và đòi hỏi một bước thứ hai trước khi bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn. Multifactor authentication devices help protect your account from keyloggers and other threats – even if your Master Password were captured, một người nào đó sẽ không thể truy cập được vào tài khoản của bạn mà không cần hình thức thứ hai này xác thực.

To enable Multifactor Authentication, go to the LastPass Vault > click Account Settings on the left menu > Multifactor Tùy chọn. Detailed instructions for each Multifactor Option is provided below.