Using LastPass to store the data you typically have to type into web forms is both easy and secure with Form Fill Profiles Form Fill. Form Fill Profiles are encrypted locally on your computer with the key that only you know before it is sent to LastPass, vì vậy bạn có thể lưu trữ một cách an toàn thẻ tín dụng của bạn, Số An Sinh Xã Hội, số điện thoại, và dữ liệu nhạy cảm khác mà bạn muốn truy cập một cách dễ dàng. Điều này làm giảm Thanh toán mua sắm, đặt phòng nghỉ, hàng hải, và đăng ký trang web chỉ cần một vài cú nhấp chuột đơn giản.