Thêm trang web mới vào tài khoản LastPass của bạn là cả hai dễ dàng và an toàn. Vì tất cả các dữ liệu nhạy cảm được mã hóa cục bộ trên máy tính của bạn với một chìa khóa mà chỉ có bạn biết trước khi nó được gửi đến LastPass, bạn có thể lưu trữ dữ liệu nhạy cảm nhất của bạn với sự hiểu biết rằng nó là hoàn toàn an toàn.